Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Delatnost reciklažnog centra

BiS reciklažni centar je sertifikovan reciklažni centar za elektronski i električni otpad i fluorescentne cevi, koji uz primenu iskustava evropskih reciklažnih centara, nudi kompletnu uslugu kompanijama, organizacijama i fizičkim licima koja žele da na pravilan način odlože rashodovanu elektronsku i električnu opremu.

Klijentima omogućavamo sledeće usluge:


Vrste otpada od elektronskih i električnih proizvoda koje se skladište i tretiraju, razvrstane su u skladu sa Pravilnikom o listi električnih i elektronskih proizvoda, merama zabrane i ograničenja korišćenja električne i elektronske opreme koja sadrži opasne materije, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda („Službeni glasnik RS broj 99/10).

Predmetni otpad razvrstan je u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Službeni glasnik RS“, br. 56/10) i to:

 

Opasan otpad:

 

13 02 08*   Ostala motorna ulja, ulja za menjače i podmazivanje

14 06 01*   Hlorofluorougljovodonici, HCFC, HFC

16 02 09*   Transformatori i kondenzatori koji sadrže PCB

16 02 10*   Odbačena oprema koja sadrži ili je kontaminirana sa PCB, drugačija od one navedene u 16 02 09

16 02 11*   Odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodonike, HCFC, HFC

16 02 13*   Odbačena oprema koja sadrži opasne komponente drugačije od one navedene u 16 02 09 do 16 02 12

16 02 15*   Opasne komponente uklonjene iz odbačene opreme

16 06 01*   Olovne baterije

16 06 02*   Baterije od nikl-kadmijuma

16 06 03*   Baterije koje sadrže živu

19 02 09*   Čvrsti sagorljivi otpadi koji sadrže opasne supstance

19 02 11*   Ostali otpadi koji sadrže opasne supstance

19 12 06*   Drvo koje sadrži opasne supstance

19 12 11*   Drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada koji sadrži opasne supstance

20 01 21*   Fluorescentne cevi i drugi otpad koji sadrži živu

20 01 23*   Odbačena oprema koja sadrži hlorofluorougljovodnike

20 01 33*   Baterije i akumulatori uključeni u 16 06 01, 16 06 02 ili 16 06 03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrže ove baterije

20 01 35*   Odbačena električna i elektronska oprema drugačija oprema drugačija od one navedene u 20 01 21 i 20 01 23 koja sadrži opasne komponente

20 01 37*   Drvo koje sadrži opasne supstance

 

Neopasan otpad:

 

08 03 18     Otpadni toner za štampanje drugačiji od onog navedenog u 08 03 17

08 03 99     Otpadi koji nisu drugačije specificirani

12 01 05     Obrada plastike

15 01 01     Papirna i kartonska ambalaža

15 01 02     Plastična ambalaža

15 01 03     Drvena ambalaža

15 01 04     Metalna ambalaža

15 01 06     Mešana ambalaža

15 01 07     Staklena ambalaža

15 01 09     Tekstilna ambalaža

16 02 14     Odbačena oprema drugačija od one navedene u 16 02 09 do 16 02 13

16 02 16     Komponente uklonjene iz odbačene opreme drugačije od onih navedenih u 16 02 15

16 06 04     Alkalne baterije

16 06 05     Druge baterije i akumulatori

17 01 01     Beton

17 06 04     Izolacioni materijali drugačiji od onih navedenih u 17 06 01 i 17 06 03

19 02 03     Prethodno izmešani otpadi koji se sastoje samo od bezopasnog otpada

19 02 10     Sagorljivi otpadi  drugačiji od onih navedenih i 19 02 08 i 19 02 09

19 02 99     Otpadi koji nisu drugačije specificirani

19 12 01     Papir i karton

19 12 02     Metali koji sadrže gvožđe

19 12 03     Obojeni metali

19 12 04     Plastika i guma

19 12 05     Staklo

19 12 07     Drvo drugačije od onog navedenog u 19 12 06

19 12 12     Drugi otpadi (uključujući mešavine materijala) od mehaničkog tretmana otpada drugačiji od onih navedenih u 19 12 11

20 01 01     Papir i karton

20 01 02     Staklo

20 01 34     Baterije i akumulatori drugačiji od onih navedenih u 20 01 33

20 01 36     Odbačena električna i elektronska oprema drugačija od one navedene u 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38     Drvo drugačije od onog navedenog u 20 01 37

20 01 39     Plastika

20 01 40     Metali

20 01 99     Ostale frakcije koje nisu drugačije specificirane

20 03 07     Kabasti otpad

:PRELISTAJTE NAŠU PONUDU: