Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Prodaja sekundarnih sirovina

Posebnu pažnju posvećujemo organizovanom sakupljanju i racionalnom korišćenju sirovina koje imaju upotrebnu vrednost kao i očuvanju njihovog kvaliteta za dalju preradu.

EE oprema dopremljena u BIS reciklažni centar, po utvrđivanju njene tehničke (ne)ispravnosti, podleže procesu razvrstavanja i rastavljanja na komponente.

Razvrstane komponente mogu biti reciklabilne ili nereciklabilne. Reciklabilni delovi su svi oni koji mogu imati upotrebnu vrednost (direktnom doradom ili preradom) kao sirovine u istoj ili nekoj drugoj proizvodnji:

  • plastika
  • metal
  • staklo

Pri rasklapanju računara na sastavne komponente maseni udeo reciklabilnih komponenata se kreće od 70% do 80%.  U reciklabilnom delu, plastika je zastupljena sa oko 4%, a metalni delovi sa oko 96% mase. Maseni udeo reciklabilnih komponenata kod CRT ekrana je oko 30%, pri čemu je odnos plastike i metala u ovom delu 50:50.

Ove sekundarne sirovine mogu se dalje prerađivati u gotove proizvode ili polupoizvode. Zbrinjavanje i prerada ovih komponenti se vrši u centrima za reciklažu stakla, plastike i metala. Trenutno BIS reciklažni centar komercijalno snabdeva postojeće centre za obradu sekundarnih sirovina.

Pozivamo sve firme koje se bave sakupljanjem, preradom i prometom sekundarnih sirovina da nas kontaktiraju ukoliko su zainteresovane za saradnju.