Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Reciklaža računara

Računarska oprema sadrži različite komponente kao što su štampane elektronske ploče, prekidači, monitori sa katodnim cevima (CRT monitori) ili panelom od tecnih kristala (LCDili TFT monitori)  , baterije, hard diskove, generatore svetlosti (lampe), kondenzatore, otpornike, releje, senzore, konektore itd.
Ove komponente u sebi sadrže supstance koje mogu ugroziti životnu sredinu. Uglavnom su to  teški metali poput žive, kadmijuma i hroma, halogenovane materije (PCB), PVC materijali, bromovani usporivači gorenja, arsen, azbest, nikl i sl.

Shodno hijerarhiji pravilnog upravljanja otpadom prvo se vrši provera ispravnosti i funkcionalnosti preuzete računarske opreme. Proveru ispravnosti i finkcionalnosti vrši na početku procesa kvalifikovani radnik uz poštovanje propisanih procedura i pravila kojima se ispituje ispravnost. Ukoliko se korišćena računarska oprema može dovesti u funkcionalno stanje, ona se prenosi u magacin gotove robe, a odatle se donira ili vraća na tržište.

Korišćena računarska oprema koja se ne može dovesti u funkcionalno stanje, prenosi se u reciklažni deo na rasklapanje i rastavljanje na sastavne komponente koje se obavlja na specijalnim radnim stolovima. Paralelno sa procesom rasklapanja i rastavljanja računarske opreme na sastavne komponente, odvija se i proces separacije, gde recikler odmah i razvrstava sastavne komponente na reciklabilne (sekundarne sirovine) i nereciklabilne.

Generalno, iz jedne računarske jedinice (računar, CRT monitor i štampač) dobija se sledeći materijalni bilans, sračunat na ukupnu težinu računarske jedinice:

•   Plastika i delovi od plastike     22,5 mas%
•   Metal i delovi od metala          35,0 mas%
•   Štampane ploče                           7,5 mas%
•   Ostalo                                       35,0 mas%

Reciklabilne komponente odlažu se u odgovarajuće prihvatne posude sa odgovarajućom oznakom za:

•   plastiku i delove od plastike
•   kablove
•   otklonske jedinice
•   napajanje
•   metal i delove od metala
•   toner kasete
•   druge materijale

Kada se posude napune, prenose se do reciklabilnog magacina gde se prazne u veće posude (kontejnere ili džambo vreće za sitniji materijal) koje se, kada se napune, odvoze u preduzeća koja su registrovana za dalju preradu pojedinih sekundarnih sirovina.

Nereciklabilne komponente se takođe odlažu u odgovarajuće prihvatne posude sa odgovarajućim oznakama za:

•   štampane ploče
•   memorije
•   hard diskove
•   flopi diskove i druge optičke uređaje (CD ROM)
•   procesore
•   baterije
•   konektore
•   CRT ekrane
•   kondenzatore
•   druge materijale

Kada se napune, posude se prevoze do magacina za privremeno skladištenje nereciklabilnih komponenti gde se prazne u veće posude koje se, kada se sakupi dovoljna količina, izvoze u skladu sa važećom procedurom za izvoz opasnog otpada.

Reciklaža monitora

Jedan od nezaobilaznih komponenti računara i malih kućnih aparata jeste ekran monitora ili TV aparata, odnosno  katodna cev CRT ekrana.

Katodna cev CRT ekran sastoji se iz dva dela: koničnog stakla i ekranskog stakla. Ekranski deo stakla je staklo koje sadrži olovo jer korisnika treba da zaštiti od zračenja, velike je debljine i sa unutrašnje strane ima fotoosetljivi sloj prevlake za stvaranje slike. Drugi deo predstavlja staklo koje je noseće, sa unutrašnje strane obloženo je barijum oksidom, sličnog je sastava kao ekransko staklo s tim što sadrži veći procenat olova.

Materijalni bilans računarskog monitora

Materijal   Maseni udeo (%)
CRT ekran   63.22
Plastika   17.45
Matali   5.50
Trafo   2.96
Kablovi   2.78
Štampana ploča   2.55
Ostalo   2.54

Sastav stakla koji se koristi u izradi ekrana

Substanca

Težinski udeo (mas%)

Panel staklo

Konusno staklo

Min

Max

Min

Max

SiO2

60

63

53.5

55.3

Al2O3

2.2

3.4

1.1

5.2

CaO

0.1

3.2

0.9

3.8

MgO

0.0

1.2

0.6

2.2

Na2O

6.6

9.4

5.8

6.7

K2O

6.6

8.4

7.8

8.1

BaO

8.3

13.0

0.1

2.5

PbO

0.0

2.8

21.6

23.5

SrO

2.2

8.8

0.1

0.5

ZnO2

0.0

2.2

0.0

0.2

Iz ove tabele vidi se da CRT ekrani sadrže veoma štetne materije koje mogu naškoditi ljudskom zdravlju. Kako bi se to izbeglo, neophodno je monitore predati ovlašćenoj kompaniji koje će na bezbedan način postupati sa njima.

Ukoliko želite da reciklirate računar, kliknite ovde.