Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Bezbedno i legalno skladištenje električnog i elektronskog otpada

Nakon izvršenog sortiranja vrši se tretman i privremeno skladištenje reciklabilnih i nereciklabilnih komponenti. Plastika se u krugu reciklažnog centra razvrstava na nekoliko kategorija, a zatim se melje, odnosno granulira i kao takva skladišti u reciklabilni magacin, dok se papir balira pomoću hidraulične prese.

Komponente koje se recikliraju u Republici Srbiji (plastika i delovi od plastike, metal i delovi od metala, kablovi i dr.) odvoze se na reciklažu u za to registrovana preduzeća.

Komponente koje se ne recikliraju, (baterije, CRT ekrani, štampane ploče, procesori i dr.) odlažu se u odgovarajućoj ambalaži u privremenom skladištu za nereciklabilne komponente po važečoj zakonskoj regulativi. Posle sakupljenih dovoljnih količina pojedinih komponenti vrši se njihovo pakovanje i transport za izvoz pošto u Srbiji trenutno ne postoje prerađivački kapaciteti za ove komponente.