Reciklaža elektronskog i električnog otpada

Reciklaža električnog otpada

Reciklaža jeste ponovna prerada otpadnih materijala u proizvodnom procesu za prvobitnu ili drugu namenu, osim u energetske svrhe.

Pod električnim otpadom podrazumevaju se odbačeni veliki kućni aparati poput mašine za pranje i/ili sušenje veša i suđa, rerne, mikrotalasne peći, električni radijatori, termo-akumulacione peći i dr.; zatim mali kućni aparati kao što su usisivači, friteze, tosteri i dr.; razni električni alati poput bušilica, testera, brusilica i dr.; kao i automati za tople i hladne napitke.

Ceo proces reciklaže električnog otpada odvija se u okviru namenskih radnih prostorija i tehnoloških linija koje su obrađene u Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu na koju je data saglasnost Ministarstva nauke i žaštite životne sredine broj: 353-02-657/2006-02 od dana 07.06.2006.

Shodno hijerarhiji pravilnog upravljanja otpadom vrši se provera ispravnosti i funkcionalnosti preuzete opreme. Proveru ispravnosti i finkcionalnosti vrši na početku procesa kvalifikovani radnik uz poštovanje propisanih procedura i pravila kojima se ispituje ispravnost. Oprema koja nije u funkciji zbog nedostatka određenog sklopa ili podsklopa, odlazi u servisni deo odakle se trebuje potrebni rezervni deo, zatim se dodatno proverava ispravnost i kao takva bezbedno se može ponovo koristiti.

Oprema koja je kategorisana kao neispravna, rasklapa se potrebnim alatima od strane obučenih radnika, a istovremeno sa rasklapanjem vrši se sortiranje komponenti i materijala koji se dobijaju rasklapanjem električne opreme na sledeće grupe:

•   Gvožđe
•   Plastika
•   Bakar
•   Aluminijum
•   Prohrom
•   Staklo
•   Izolacija (pur pena, staklena vuna)
•   Guma
•   Kablovi
•   Štampane ploče
•   Grejači
•   Ulja
•   Opeka
•   Ostalo (izolir trake, tekstil i dr.)

U određenim električnim uređajima moguća je pojava ulja koje se na jednostavan način izdvaja i skladišti u posebno obeležene metalne posude. Prikupljeno ulje uzorkuje se od akreditovane laboratorije i nakon određivanja sastava predaje se ovlašćenom operateru ili se izvozi ukoliko u Srbiji ne postoji operater za takvu vrstu ulja.

Nakon što radnici izvršene separaciju i sortiranje dobijenih materijala, vrši se tretman i privremeno skladištenje reciklabilnih i nereciklabilnih komponenti. U krugu Reciklažnog centra vrši se tretman plastike, papira i kartona, kao i kablova. Plastika se u krugu Reciklažnog centra razvrstava na nekoliko kategorija, a zatim se melje, odnosno granulira i kao takva skladišti u reciklabilni magacin, dok se papir balira pomoću hidraulične prese. Kablovi se tretiraju mašinom za skidanje izolacionog materijala, dok se određene vrste kablova u zatečenom obliku predaju ovlašćenim firmama za postupanje i tretman.

Komponente koje se recikliraju u Republici Srbiji (gvožđe, plastika, bakar, aluminijum, prohrom, staklo, guma, kablovi, grejači, određene vrste ulja, opeka) predaju se na dalji tretman u za to ovlašćena preduzeća.

Komponente koje se ne recikliraju u Republici Srbiji, (određene vrste plastike, određene vrste ulja, izolacioni materijali i dr.) odlažu se u posebno označenim posudama i ambalaži u specijalizovanim prostorijama (privremenim skladištima za nereciklabilne komponente) po važećoj zakonskoj regulativi. Posle sakupljenih dovoljnih količina pojedinih komponenti vrši se njihovo pakovanje i transport za izvoz pošto u Srbiji trenutno ne postoje prerađivački kapaciteti za ove komponente.

Ukoliko želite da reciklirate električnu opremu, kliknite ovde.